SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE TERA d.o.o. Tolmin v nadaljevanju dobavitelj

1) Cene dogovorita dobavitelj in kupec ob potrditvi naročila:

- veljajo trenutno dogovorjene cene. Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe le-teh, zaradi prilagajanja pogojem, ki prevladujejo na trgu.

- morebitno povišanje cen mora dobavitelj kupcu sporočiti pred dobavo. V kolikor kupec pisno ne obvesti dobavitelja o nestrinjanju glede cene, se smatra nova cena kot potrjena.

- znižanja cen dobavitelj kupcu ni dolžan sporočati.

2) Naročilo blaga:

Naročilo blaga mora kupec podati pisno v skladu z dogovorjenim sistemom naročanja.

Kupec mora pri naročanju upoštevati trenutne veljavne dobavne roke, vezane na situacijo na trgu.

Storno naročila ni možen, razen po dogovoru.

3) Dobava blaga

Pariteta: EXW Volče

Za blago na zalogi in pariteto exw Volče so predvideni sledeči dobavni roki (ob nemoteni oskrbi s surovinami, proizvodnji in transportu…):

- materiali: 1 do 3 delovne dneve.

- barve: za manjše količine barv je rok dobave 7 delovnih dni

Pariteta: DAP kupec

Velja za planirana naročila s skupno količino dobave min. 5.000 kg in priložnostne dobave nad 1.000 kg. V tem primeru si dovoljujemo pravico zamakniti dostavo do sedem delovnih dni od želenega datuma dobave. Za predčasne dostave do sedem delovnih dni, datum dostave ne vpliva na valuto plačila.

Kupec mora imeti pred dobavo poravnane vse zapadle obveznosti, hkrati morajo biti vsota obveznosti in odprtih naročil znotraj postavljenih limitov.

4) Plačilni pogoji in zamude plačil:

Velja plačilni pogoj, ki je predhodno dogovorjen med dobaviteljem in kupcem.

Za nove kupce velja plačilo po predračunu, razen če je drugače dogovorjeno. Rok plačila začne teči z dnem opravljene storitve ozir. odpreme blaga iz skladišča.

Kupec ne sme odložiti svoje obveznosti plačila niti v primeru jasno utemeljene pritožbe ali pravnega spora v zvezi s storitvami/dobavljenim blagom. V primeru neplačila si dobavitelj pridržuje pravico do ustavitve vseh nadaljnjih dobav kupcu, dokler le-ta ne poravna vseh svojih zapadlih obveznosti. Kupec je dolžan v tem primeru podpisati vsak predloženi pobot (medsebojni ali verižni), asignacijo ali cesijo, s katero dobavitelj zmanjša obseg zapadlih terjatev.

V primeru zamud s plačili si dobavitelj pridržuje pravico, da kupcu brez predhodnega dogovora skrajša valuto plačila ozir. preide na poslovanje po predračunu.

Za zamude nad 5 dni dobavitelj zaračuna zakonsko določene zamudne obresti.

Obresti se obračunavajo kvartalno oz. takoj po plačilu obveznosti kupca. Kupec mora obresti plačati v roku 8 dni, sicer jih bo dobavitelj pobotal z odobrenim količinskim popustom ali s katerokoli drugo obveznostjo dobavitelja do kupca.

5) Zavarovanje plačil:

Kupec se obvezuje, da bo na zahtevo dobavitelja predložil enega od naslednjih inštrumentov zavarovanja plačila: bianco menica podjetja z menično izjavo in pooblastilom banki za vnovčenje, bianco menica podjetja, avalirana s strani zakonitega zastopnika ozir. lastnikov podjetja, bianko menica podjetja, avalirana s strani prvovrstne poslovne banke ali lastna bianco menica zakonitega zastopnika ozir. lastnikov podjetja z menično izjavo in pooblastilom banki za vnovčenje.

Kupec se zavezuje, da bo vsako unovčeno menico takoj nadomestil z novo. V primeru, da dobavitelj preneha poslovati s kupcem, mu dobavitelj po plačilu vseh obveznosti kupca, menice z meničnimi izjavami vrne. Dobavitelj in kupec skleneta prodajno pogodbo s pridržkom lastninske pravice, overjeno pri notarju, v kolikor dobavitelj to zahteva. Dobavitelj lahko od kupca zahteva dodatno zavarovanje plačil, kot je pravno veljavno poroštvo nadrejene družbe, strateških partnerjev (možen dogovor asignacijske pogodbe), bančno garancijo, nepreklicni dokumentarni akreditiv, zavarovanje pri zavarovalnici ali drugi finančni instituciji, pogodbo o zavarovanju svoje obveznosti z ustanovitvijo zastavne pravice na svoji ali porokovi bremen prosti nepremičnini in/ali premičnini in podobno.

6) Embalaža / palete:

Kupec se s prevzemom blaga finančno zadolži za embalažo; kupec je prejeto embalažo (palete) dolžan vrniti dobavitelju. V primeru, da palet ne vrne jih bo dobavitelj zaračunal 4 EUR/paleto. V primeru vračila palet (sprejemamo samo nepoškodovane), se kupcu le-teh ne bo zaračunalo. Kupec mora prevozniku in dobavitelju izstaviti ustrezen dokument za vrnjene palete. Dobavitelj ni dolžan od kupca prevzeti večje količine palet, kot jo je le-ta prevzel pri dobavitelju.

7) Tehnična in ostala dokumentacija:

Dobavitelj dostavi kupcu certifikat kvalitete ob vsaki dobavi. Ob vsaki prvi dobavi v letu pa Varnostno spričevalo. Ob ponudbi na željo kupca dostavi tehnične podatke in UL kartico. Ostalo dokumentacijo (Rohs, Reach, izjava o poreklu blaga….) dobavitelj dostavi kupcu na njegovo pisno zahtevo, katero mora podati najkasneje ob naročilu. Za pridobitev certifikata za stik z živili mora kupec zahtevo podati pisno ob povpraševanju ozir. najkasneje pred naročilom. V primeru, da zahteva po certifikatu za stik z živili ni podana ob povpraševanju ozir. pred naročilom, dobavitelj smatra, da certifikat ni potreben. V tem primeru prevzema vso odgovornost kupec.

8) Reklamacije:

Kupec je dolžan reklamacijo javiti v pisni obliki v roku 8 dni od prevzema blaga. Evidentne napake takoj ob dostavi zabeleži na dobavnici, v kolikor prevoznik razpolaga s CMR-om, pa obvezno na njem. Priloga fotografij je obvezna. Vse ostale skrite napake se priznajo samo, v kolikor je dokazana upravičenost reklamacije in od dostave blaga še ni preteklo šest mesecev.

9) Pridržek lastninske pravice:

Dobavitelj si pridrži pravico razpolaganja z blagom, ki ga je dobavil in izročil kupcu, oziroma drugim blagom, ki ga ima kupec na zalogi v svojih ali drugih poslovnih prostorih oziroma kjerkoli drugje in sicer vse dotlej, dokler kupec ne bo poravnal vseh zapadlih terjatev do dobavitelja. V primeru, da je bilo prodano blago dobavitelja pri kupcu že predelano oz. dano v proizvodnjo si dobavitelj pridružuje pravico do poplačila s polproizvodi ali proizvodi kupca. Tržno vrednost proizvodov in polproizvodov določita medsebojno kupec in dobavitelj. V primeru, da to ni možno, pa se za ocenitev tržne vrednosti določi neodvisnega cenilca. Stroške cenilca nosi kupec.

Zaradi poplačila svojih terjatev sme dobavitelj na stroške kupca uporabiti vse ukrepe, s katerimi bo zagotovil plačilo oziroma poravnavo svojih terjatev do kupca.

Kupec se s prevzemom blaga obvezuje, da bo obveščal dobavitelja o vseh svojih statusnih spremembah in spremembah, ki lahko vplivajo na poslovanje z dobaviteljem. Posebej se zaveže obvestiti dobavitelja o finančnih težavah v okviru rednega poslovanja. V primeru nerednega plačevanja kupca lahko dobavitelj zahteva predložitev zadnjih poslovnih izkazov (tudi med-letnih) in bonitetnih poročil na stroške kupca.

Za urejanje blagovnih razmerij, ki niso urejena s temi pogoji, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Splošne in posebne uzance. Za urejanje medsebojnih razmerij se uporablja veljavna zakonodaja v Sloveniji.


Splošni prodajni pogoji se lahko spremenijo, če se spremenijo pogoji poslovanja in če tako narekujejo razmere na trgu.